Góra
 

Regulamin

Zapoznaj się z zasadami Syndykatu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SYNDYKAT SPORT CENTER

Słownik pojęć
§ 1

Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – Niniejszy Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określa w szczególności prawa i obowiązki osób korzystających z usług Usługodawcy.
 • Usługodawca – Usługodawcami są działający jako wspólnicy w ramach Spółki cywilnej o nazwie Syndykat Sport Center S.C:

– Jakub Mikołajek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ALIANT Jakub Mikołajek”, z siedzibą w Andrychowie 34-120, przy ulicy Krakowskiej 29, NIP: 5512582580 oraz;

– Bartosz Mikołajek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PPHU DOMBART Bartosz Mikołajek”, z siedzibą w Andrychowie 34-120, przy ulicy Krakowskiej 29 NIP: 5511291840.

zwani łącznie w dalszej części także jako SSC.

 • Klient – jest to każda osoba fizyczna korzystająca z usług SSC na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Członek Klubu – jest to każdy Klient korzystający z usług w ramach Umowy.
 • Umowa – jest to umowa zawierana pomiędzy SSC, a Członkiem Klubu, w ramach której określa się szczegółowe prawa i obowiązki Stron w ramach świadczonych usług przez SSC w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
 • Interaktywna Strefa Klienta – jest to system wewnętrzny służący do zarządzania Klubem SSC oraz jego usługami. System ten prowadzony jest przez SSC na podstawie właściwej umowy o współpracy z podmiotem będącym jego właścicielem. Każdy Członek Klubu otrzymuje dostęp do konta w systemie wewnętrznym prowadzonym przez SSC na której może śledzić swój status oraz zapisywać się na zajęcia grupowe.
 • Klub SSC – jest to miejsce świadczenia usług przez SSC, znajdujące się w Andrychowie 34-120 przy ulicy Krakowskiej 25.
 • Partner SSC –partnerem SSC jest podmiot zewnętrzny, który w drodze zawartej umowy albo porozumienia podejmuje współprace z SSC w celu realizacji wspólnych interesów, w szczególności poprzez wzajemną promocję.
 • Strona internetowa SSC – SSC prowadzi stronę internetową pod adresem syndykatsportcenter.pl.

 

I. Postanowienia ogólne.

Zakres obowiązywania
§ 2

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Klubie SSC i ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na jego terenie, chyba że indywidualna Umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klientów również w trakcie wydarzeń organizowanych przez SSC po za Klubem SSC.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu SSC lub korzystająca z usług SSC zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SSC oraz bezpośrednio w Klubie SSC.
 4. SSC może publikować inne regulaminy, zarządzenia, instrukcje oraz wytyczne, które będą regulowały bardziej szczegółowe i autonomiczne sfery działalności SSC.

Osoby małoletnie
§ 3

 1. Osoby, które ukończyły lat trzynaście, mogą korzystać z usług SSC wyłącznie pod nadzorem jej przedstawiciela ustawowego lub osoby pełnoletniej wskazanej przez przedstawiciela ustawowego. Osobą pełniącą nadzór może być tylko inny Członek Klubu, który ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby przebywającej na terenie Klubu SSC, oraz za wyrządzone przez nią szkody.
 2. Osoby, które ukończyły lat szesnaście mogą korzystać z usług SSC, tylko za zgodą SSC, a także za okazaniem pisemnej zgody swego przedstawiciela ustawowego.

Rozpowszechnianie wizerunku
§ 4

SSC zastrzega sobie prawo fotografowania pomieszczeń Klubu, imprez plenerowych organizowanych przez SSC i zamieszczania ich w materiałach użytych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym utrwalania wizerunku Klienta SSC lub uczest­nika imprezy, który po uprzednim poinformowaniu o możliwym utrwaleniu jego wizerunku i roz­po­wszech­nieniu, nie zgłosił w tym zakresie sprzeciwu. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez SSC.

II. Zakres świadczonych usług przez SSC oraz warunki z ich korzystania.

Postanowienia ogólne
§ 5

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług SSC, przy pierwszej wizycie w Klubie SSC zobowiązana jest zgłosić się na recepcję Klubu SSC z ważnym dokument tożsamości i dokonać wyboru usługi.
 2. Osoba zawierająca Umowę z SSC staje się jednocześnie Członkiem Klubu, o którym mowa w § 13 Regulaminu.
 3. SSC zastrzega sobie prawo do zrobienia zdjęcia Członkowi Klubu podczas rejestracji w celach identyfikacji i umożliwienia dostępu do interaktywnej Strefy Członka Klubu.
 4. SSC zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży usług bez podania przyczyny.

Rodzaje usług
§ 6

 1. SSC świadcząc usługi rekreacyjno-sportowe umożliwia korzystanie ze stref: siłowej, cardio, fitness i sztuk walki, prowadzonych w Klubie SSC.
 2. Z usług SSC można korzystać na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub na podstawie wejścia jednorazowego. Osoby korzystające z wejścia jednorazowego wypełniają formularz rejestracyjny.
 3. Rodzaje karnetów określa aktualny Cennik SSC.

Zajęcia grupowe. Ogólne zasady i rezerwacja
§ 7

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć grupowych, dostępnym w Interaktywnej Strefie Członka Klubu, a także w Klubie SSC. Członek Klubu powinien dokonać rezerwacji na zajęcia grupowe poprzez Interaktywną Strefę Klienta, telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu SSC.
 2. SSC ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć grupowych. Członkowie Klubu będą o tym informowani najpóźniej na dzień przed zajęciami.
 3. Klub ma prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób na dane zajęcia grupowe przed rozpoczęciem zajęć. Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani o odwołaniu zajęć.
 4. Członek Klubu, rezygnujący z zajęć grupowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji, co najmniej na 12h przed rozpoczęciem zajęć. Członek Klubu może odwoływać bez konsekwencji zajęcia poprzez Interaktywną Strefę Klienta, telefonicznie, lub osobiście w recepcji Klubu SSC.

Opłaty
§ 8

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za usługi zgodnie z aktualnym w chwili zakupu usługi Cennikiem Usług SSC.
 2. Cennik Usług SSC ustalany jest przez SSC i znajduje się na stronie internetowej SSC oraz w Klubie SSC. Jego zmiana nie wymaga zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Cennika Usług SSC nie mają wpływu na opłaty związane z zawartą Umową, chyba że, zmiany cen wynikają ze zmian obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie zmiany wysokości podatku VAT.
 4. Każda osoba zawierająca Umowę, na okres co najmniej jednego miesiąca, zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej Opłaty Członkowskiej podanej w aktualnym Cenniku Usług SSC. Opłata ta pokrywa koszty wyrobienia Karty Członkowskiej oraz kosztów administracyjnych związanych z rejestracją Członka Klubu.
 5. W przypadku Umów zawartych na okres jednego miesiąca opłatę za usługi uiszcza się z góry w chwili zawarcia Umowy.
 6. W przypadku Umowy zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc opłatę za usługi uiszcza się w miesięcznych i płatnych z góry ratach. Warunki płatności rat określać będzie Umowa.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie danej raty, SSC ma prawo wstrzymać możliwość korzystania z usług SSC, do momentu dokonania zaległej wpłaty.
 8. Wszelkich opłat można dokonywać gotówką, przelewem na wskazany przez SSC rachunek bankowy lub za pośrednictwem płatności on-line „Przelewy 24”, których usługodawcą jest PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

Przedłużenie i zmiana Umowy
§ 9

 1. W celu przedłużenia Umowy, Członek Klubu składa odpowiednią dyspozycję SSC, a następnie uiszcza opłatę za kolejny okres zgodnie z wyborem karnetu i jego ceną z chwili zapłaty, chyba, że SSC niezwłocznie sprzeciwi się przedłużeniu umowy oraz zaoferuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku przedłużenia Umowy nie pobiera się opłaty członkowskiej.
 2. W celu zmiany Umowy, należy indywidualnie ustalać z SSC warunki zmiany.

Zawieszenie Umowy
§ 10

 1. Zawieszenie Umowy następuję poprzez zgłoszenie odpowiedniej dyspozycji przez Członka Klubu do SSC. Zawieszenie dopuszczalne jest tylko w przypadku Umowy zawartej na czas dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Umowę można zawiesić wyłącznie w trakcie jej obowiązywania.
 3. W przypadku zawieszenia Umowy czas jej obowiązywania wydłuża się o liczbę dni zawieszenia.
 4. W czasie zawieszenia termin płatności poszczególnych rat nie ulega zmianie.
 5. Umowa może zostać zawieszona, na okres od 7 do 21 dni, jednorazowo i bez podania przyczyny. Zawieszenie Umowy na dłuższy okres jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody SSC oraz tylko w uzasadnionych przypadkach, np. po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub innego podobnego dokumentu.

Cesja praw wynikająca z Umowy
§ 11

 1. Członek Klubu może przenieść swoje prawa wynikające z Umowy na inną osobę wyłącznie za zgodą SSC.
 2. Po skutecznym przeniesieniu praw, osoba wstępująca staje się Członkiem Klubu. Nowy Członek Klubu wchodzi w zakres praw i obowiązków wynikających z Umowy dotychczasowego Członka Klubu.
 3. Nowy Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej oraz do ponoszenia opłat wynikających z Umowy.

Rozwiązanie Umowy
§ 12

 1. Umowa zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca rozliczeniowego.
 2. W okresie wypowiedzenia Członek Klubu zachowuje prawo do korzystania z usług SSC i tym samym zobowiązany jest do świadczenia wzajemnego, wynikającego z Umowy.
 3. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez Członka Klubu zobowiązany jest on do zwrotu rabatu, jaki uzyskał on do dnia rozwiązania Umowy. Zwrot rabatu polega na zwrocie różnicy kosztów raty miesięcznej na podstawie Umowy, a najwyższej ceny danego karnetu.
 4. Każda Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach naruszeń postanowień wskazanych w § 22 ust.1 Regulaminu albo przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Wypowiedzenie Umowy w formie pisemnej powinno zostać przedłożone w Klubie SSC albo przesłane listem poleconym na adres SSC.

 

III. Członkostwo w Klubie SSC.

Pojęcie i warunki Członkostwa w Klubie SSC
§ 13

 1. Każda osoba zawierając Umowę uzyskuje status Członka Klubu na zasadach opisanych w niniejszym dziale.
 2. Członkostwo w Klubie wraz z chwilą rozwiązania Umowy przechodzi w status nieaktywny. Członkostwo reaktywowane jest po zawarciu nowej Umowy lub przedłużeniu istniejącej.
 3. Każdy Członek Klubu otrzymuje Kartę Członkowską, dostęp do konta w Interaktywnej Strefie Klienta oraz może korzystać z preferencyjnych stawek cen usług według aktualnego Cennika Usług SSC.

Karta Członkowska
§ 14

 1. Karta Członkowska jest to imienna karta posiadająca unikalny numer, przypisana indywidualnie każdemu Członkowi Klubu. Karta Członkowska uprawnia do korzystania z usług SSC.
 2. Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu, do którego jest ona przypisana.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym SSC. Za zgubienie bądź zniszczenie Karty Członkowskiej Członek Klubu obowiązany jest do wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponieść koszty jej wyrobienia według aktualnego Cennika Usług SSC.
 4. Karta Członkowska zostanie wydana po uiszczeniu Opłaty Członkowskiej, zawarciu Umowy oraz dokonania opłat zgodnie aktualnym cennikiem Usług SSC. Członek Klubu nie może odstępować swojej Karty Członkowskiej innej osobie.
 5. Kartę członkowską należy okazać przy wejściu na teren Klubu SSC i pozostawić ją w recepcji przez cały czas korzystania z usług.
 6. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, SSC może zatrzymać kartę, którą może odebrać tylko jej właściciel.

IV. Zasady porządkowe i organizacyjne.

Dostępność Klubu SSC
§ 15

 1. Klub SSC jest otwarty według harmonogramu znajdującego się na stronie internetowej SSC oraz w Klubie SSC. SSC zastrzega sobie prawo do zmiany godzin jego otwarcia bez konieczności zamiany niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
 2. W święta Klub SSC będzie czynny w godzinach uprzednio ustalonych w sposób, o którym mowa w ust. 4 zd. 2.
 3. Klienci korzystający z usług powinni opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed zamknięciem Klubu SSC. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu SSC.
 4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności (np. remonty, decyzja władz, siła wyższa) SSC zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia Klubu SSC lub jego poszczególnych pomieszczeń. Informacje o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu ogłaszane będą na stronie internetowej SSC oraz w Klubie SSC, minimum na 2 dni przed zdarzeniem. Jednocześnie Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub SSC był nieczynny.

Wstęp do Klubu SSC
§ 16

 1. Każdy Klient po przybyciu do Klubu SSC powinien zgłosić się na recepcję.
 2. Warunkiem skorzystania z usług SSC jest wcześniejsze zawarcie Umowy i okazanie Karty Członkowskiej albo wykupienie jednorazowego wejścia.
 3. Przed opuszczeniem Klubu SSC konieczne jest zdanie kluczyka na recepcji. Za zgubienie bądź zniszczenie kluczyka Klient ponosi koszt w wysokości 20 zł.
 4. Klient przed skorzystaniem z usług SSC jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia na sportowe. Na terenie Klubu SSC obowiązuje odzież sportowa i obuwie sportowe zmienne.
 5. Po zakończonym treningu Klient ma obowiązek opróżnić szafki oraz zabrać wszystkie należące do niego rzeczy z terenu Klubu SSC.

Korzystanie z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Klubu SSC.
§ 17

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku zawartego w Regulaminie, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym możliwość swobodnego i nieskrępowanego korzystania z Klubu SSC.
 2. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu SSC Klient zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu SSC, wynikający z Regulaminu lub ze stosowania instrukcji obsługi.
 3. SSC ma prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu SSC z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw, bądź czynności konserwacyjnych.

Bezpieczeństwo, higiena i zdrowie Klientów.
§ 18

 1. Klient powinien używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i dbać o jego należyty stan, a w przypadku wątpliwości co do sposobu użytkowania danego urządzenia, Klient każdorazowo powinien zasięgnąć porady personelu Klubu SSC. SSC nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
 2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń, każdy zobowiązany jest do sprawdzenia stanu urządzeń i sprzętów, a wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać niezwłocznie personelowi Klubu SSC.
 3. Klient korzystający ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy itp., po skończeniu ćwiczeń, odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 4. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami wskazana jest asekuracja partnera.
 5. Zabrania się spożywania posiłków we wszystkich strefach treningowych.

§ 19

 1. Każdy Klient korzystający z usług SSC niniejszym oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, aby przeprowadzić trening w sposób bezpieczny oraz, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usłuh przez SSC.
 2. Klienci zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 3. W uzasadnionych wypadkach, w celu weryfikacji stanu zdrowia, personel Klubu SSC może zażądać od Klienta przedstawienia stosownych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług SSC.
 4. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia mogącego powodować niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
 5. Jeżeli w trakcie korzystania z usług SSC, Klient członek zauważy u siebie lub u innej osoby niepokojące objawy powinien niezwłocznie przerwać wykonywane ćwiczenia i poinformować o tym fakcie personel Klubu SSC.
 6. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z usług SSC w sposób adekwatny do poziomu i rodzaju swojej niepełnosprawności, w szczególności osoba taka powinna korzystać z usług SSC pod nadzorem osoby do tego wykwalifikowanej.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo personel Klubu SSC może nie zezwolić osobie niepełnosprawnej lub małoletniej na wykonywanie określonych ćwiczeń, czy też korzystania z określonych urządzeń.

§ 20

 1. Dla wygody wszystkich Klientów członkowie powinni korzystać z ręczników i środków czystości stosownie do charakteru korzystania z usług.
 2. Każdy Klient podczas każdego treningu zobowiązany jest do używania własnego ręcznika bądź wypożyczonego na recepcji.
 3. Po skończeniu ćwiczenia używany sprzęt należy odłożyć na swoje miejsce lub doprowadzić do stanu sprzed użycia.
 4. W miejscach odpowiednio oznaczonych, każdy powinien po zakończonych ćwiczeniach starannie zdezynfekować używany sprzęt w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego.

Odpowiedzialność za szkody
§ 21

 1. W przypadku niezastosowania się przez Członka Klubu do postanowień Regulaminu, instrukcji czy udzielanych mu rad i wskazówek i wyrządzenia swoim zachowaniem jakiejkolwiek szkody osobie trzeciej, odpowiedzialność względem tej osoby ponosi bezpośredni sprawca szkody.
 2. SSC nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia będącego następstwem choroby ukrytej lub faktycznego stanu zdrowia, o których Członek Klubu nie poinformował personelu Klubu SSC przed skorzystaniem z usług.
 3. SSC nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania suplementacji diety oraz innych podobnych substancji.
 4. Każdy osoba odpowiada za szkody wyrządzone w Klubie SSC na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu SSC lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 6. SSC odpowiada względem Klientów za szkody na mieniu lub osobie wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz za szkody powstałe w związku zawinionym bezprawny działaniem lub zaniechaniem, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 7. SSC nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.

Zakazy
§ 22

 1. Na terenie całego Klubu SSC obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • wnoszenia, obrotu i spożywania alkoholu oraz tytoniu;
 • stosowania środków psychoaktywnych, środków dopingowych oraz innych szkodliwych substancji;
 • wstępu na teren Klubu SSC osobom znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • handlu i akwizycji, a także naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu SSC;
 • wprowadzania i przechowywania zwierząt;
 • prowadzenia na terenie Klubu SSC jakiejkolwiek działalności zarobkowej, marketingowej lub promocyjnej niezwiązanej z SSC, w szczególności treningów personalnych, przez Klientów oraz osoby trzecie w stosunku do SSC bez zgody SSC.
 1. Klienci nie stosujący się do zakazów, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wyproszeni z Klubu SSC. Z Członkiem Klubu którzy rażąco narusza te zakazy może zostać rozwiązana Umowa w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Regulaminu.

Rzeczy pozostawione w Klubie SSC
§ 23

 1. Przed skorzystaniem z usług SSC, każdy Klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe mienie w poprawnie zamkniętej szafce, do której otrzymuje kluczyk na recepcji Klubu SSC. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane w szafkach depozytowych. W pozostałym zakresie SSC nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Miejsca te służą do odstawienia rzeczy pod nadzorem Klienta.
 2. SSC nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki przez osoby trzecie w przypadku zagubienia kluczyka od szafki przez Klienta lub pozostawienie niezamkniętej szafki.
 3. Każdy, kto znalazł cudzą rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na recepcje Klubu SSC.
 4. Wszelkie zagubienia rzeczy na terenie Klubu SSC należy niezwłocznie zgłosić na recepcje i dokładnie opisać zagubioną rzecz.
 5. Przed zamknięciem Klubu SSC wszystkie rzeczy z szafki powinny być usunięte.
 6. W przypadku, gdy szafka pozostaje nieopróżniona w chwili zamknięcia Klubu SSC w danym dniu, szafka zostanie opróżniona, a jej zawartość przeniesiona w bezpieczne miejsce.

Dane osobowe
§ 24

 1. Administratorem danych osobowych jest SSC.
 2. Dane osobowe przekazane przez osoby korzystające z usług SSC w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez SSC wyłącznie dla celów wykonania umowy zgodnie z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 4. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe
§ 25

 1. Zabrania się wykorzystywania, edytowania, udostępniania oraz kopiowania niniejszego Regulaminu oraz jego fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do informowania SSC o wszelkich zmianach adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. SSC wysyła pisma na podane przez Członka Klubu adresy. Przesyłki niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publicznego obwieszczenia, na stronie internetowej SSC oraz w Klubie SSC.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania ich do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej SSC, jak również w Klubie SSC wraz z udostępnieniem zmodyfikowanej treści Regulaminu oraz wskazania poszczególnych zmian.
 5. W razie zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy z uwagi na zmianę Regulaminu.
 6. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili doręczenia Członkowi Klubu nowego Regulaminu wraz z zaznaczeniem zmian. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek Klubu akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.